Algemene Voorwaarden PC Gereed

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Pcgereed,
gevestigd te Midwolda, hierna te noemen Pcgereed, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van
Pcgereed.
1-3 Indien Pcgereed met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere
artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 Pcgereed aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of
derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van
de algemene voorwaarden van Pcgereed onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Pcgereed aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden
slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom
afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen
gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Pcgereed, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Gegevens in drukwerken verstrekt door Pcgereed zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij
binden Pcgereed niet.
Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Pcgereed door haar
schriftelijke / mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met Pcgereed aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal
toestaan dat Pcgereed zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Pcgereed zich zal
wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in
drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Pcgereed bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend
en worden te goede trouw gegeven.
Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Pcgereed binden de laatste niet,
voor zover ze door Pcgereed niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door Pcgereed verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt zij zich alle
intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pcgereed.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven het
onvervreemdbaar eigendom van Pcgereed en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de weder partij een gefixeerde boete verschuldigd
van ƒ 10.000,00 dan wel € 4.500,00, onverminderd het recht van Pcgereed om aanspraak te maken op volledige
schadevergoeding.
Artikel 7 Prijzen.
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Pcgereed niet.
7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan,
ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden
doorberekend.
7-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen
het recht om algehele verrekening te verlangen.
Artikel 8 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde
order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde
in artikel “Betaling”.
Artikel 9 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het
gebruik van emballage is ter beoordeling van Pcgereed.
Artikel 10 Aanbetaling.
Pcgereed is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen.
Indien door wanprestatie van Pcgereed de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op
terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden
geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 11 Leveringstermijnen.
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Pcgereed schriftelijk in gebreke te stellen. De
leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Pcgereed zijn om de goederen
te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn
afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 12 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Pcgereed is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending
anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 13 Meer- en minderwerk.
13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen mondeling of schriftelijk is overeengekomen. Meer- en
minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor
verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
13-2 Door Pcgereed te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Pcgereed om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar
gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend,
worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Pcgereed ter kennis zijn gebracht. Worden ze
mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening
van de opdrachtgever.
15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen
levertijd door Pcgereed buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 16 Annuleren.
16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de
door Pcgereed reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende
prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Pcgereed als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts
verplicht Pcgereed te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /
of weigering van de goederen.
16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Pcgereed zich alle rechten voor om
volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 17 Reclame.
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op
gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Pcgereed terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Pcgereed wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is
geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-2 Pcgereed dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een
schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Pcgereed juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen
tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na
terugzending daarvan in de originele toestand. Pcgereed is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook
genaamd verplicht.
Artikel 18 Garantie.
18-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Pcgereed aan de opdrachtgever
schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van
Pcgereed vervalt indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van
materiaal- en fabricagefouten of indien Pcgereed na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte
goederen levert.
18-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts
de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 19 Risico bij reparatie.
19-1 Bij Pcgereed in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door
Pcgereed niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de goederen
van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de
opdrachtgever resp. bewaargever komen.
19-2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige
gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is
Pcgereed niet aansprakelijk.
Artikel 20 Vertrouwelijke gegevens , bezit van strafbaar materiaal.
20-1 Pcgereed garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die
gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door de
opdrachtgever als zodanig zijn aangeduid.
20-2 In geval van het aantreffen van strafbaar materiaal op gegevensdragers, zoals plannen voor moord of een
terroristische aanslag, verdacht beeldmateriaal zoals kinderporno, zal Pcgereed hiervan melding maken bij de
politie
Pcgereed is voorvervolg schade hieromtrent onder geen enkel beding aansprakelijk.
Artikel 21 Retentierecht.
Wanneer Pcgereed goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder haar
te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Pcgereed heeft dit retentierecht eveneens op
grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.
Artikel 22 Aansprakelijkheid.
21-1 Pcgereed is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door
of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel
biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of
geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21-2 Pcgereed is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of
eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Pcgereed of van
hen, die door Pcgereed te werk zijn gesteld.
21-3 Pcgereed zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te
vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
Artikel 23 Overmacht.
22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering
door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog
of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of
beschadiging van goederen bij transport naar Pcgereed of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers van Pcgereed, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen
van vervoer van Pcgereed, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Pcgereed
overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
22-2 Pcgereed is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de
koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.
23-1 Zolang Pcgereed geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de
koop / verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, haar eigendom.
23-2 Pcgereed heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft
verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever
verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.
24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Pcgereed ingeval van wanprestatie het recht
hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.
24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Pcgereed eveneens, indien de opdrachtgever in staat van
faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling
heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie
is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland
metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Pcgereed op de opdrachtgever heeft,
terstond opeisbaar zijn.
Artikel 26 Betaling.
25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
25-2 Pcgereed is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is
ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen.
25-3 Pcgereed is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de
kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Pcgereed zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de
grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 27 Toepasselijk recht.
Op alle door Pcgereed gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten,
respectievelijk verricht.
Artikel 28 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele
invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Pcgereed,
indien Pcgereed dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk
bevoegd is.
– einde –